B2B veľkoobchod

Košík

(0)
Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Všeobecné obchodné podmienky

                                                                                                                                                                                                  Všeobecné obchodné podmienky
                                                                                                                                                                                                              obchodnej spoločnosti
                                                                                                                                                                                                                         SILVEGO s.r.o.
                                                                                                                                                                                                                       IČO:042 44 028
                                                                                                                                                                                so sídlom  Velké Svatoňovice č.p.400, PSČ 542 35
                                                                                                                   zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka č. 46899
                                                                                                                                          pre predaj  tovaru prostredníctvom on-line obchodu, umiesteného na webovej stránke
                                                                                                                                                                                                                      www.silvego.sk
                                                                          
I.
Úvodné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č.89/2012 Zz., Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo  na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou SILVEGO s.r.o., IČO 042 44 028, so sídlom Velké Svatoňovice č.p.400, PSČ 542 35, ako predajcom (ďalej len „predávajúci“) a treťou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý sa prevádzkuje na internetovej stránke www.silvego.sk (ďalej len „internetový obchod“).

2. Predávajúci a kupujúci môžu v kúpnej zmluve upraviť svoje vzájomné práva a povinnosti odchylne od týchto VOP. Odchylné  dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno  uzavrieť v  českom jazyku.

4.Znenie VOP môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu platnosti predchádzajúceho znenia VOP.                            


II.
Užívateľský účet, objednávka tovaru,
uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke internetového obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať obstarávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávky tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sa predávajúcim považujú za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený povoliť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ,ak kupujúci nevyužíva  svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť nepretržite dostupný, najmä s vzhľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) kupujúcom vrátane kontaktných údajov, najmä e-mailovej adresy (ak je kupujúci pri objednávaní tovaru prihlásený pod svojím užívateľským účtom, identifikačné údaje kupujúceho  sa vyplnia automaticky).

b) druhu  a množstve objednaného tovaru ( objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania internetového obchodu),

c) miesto dodávky, ak je odlišné od sídla alebo bydliska kupujúceho,

d) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,

e) údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

f) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

7. Neúplnosť či nepresnosť objednávky nemá za následok jej neplatnosť, voči predávajúcemu je však účinná až jej doplnením či opravou.

8. Každá  prezentácia tovaru uvedená v internetovom obchode je informatívna a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu  sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods.2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

9. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov na balenie a dodanie tovaru, ktoré sú uvedené samostatne. Ceny tovarov ostávajú v platnosti, pokiaľ  sú zobrazené vo webovom rozhraní internetového obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania.Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne stanovených podmienok. Predávajúci si vyhradzuje možnosť opravy zjavnej chyby v informáciách o tovare.

10. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených  s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď sa tovar doručuje na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru do iného štátu sa dohodnú individuálne a pripočítajú sa k cene tovaru. V prípade, že predávajúci ponúka prepravu tovaru bezplatne, je podmienkou vzniku práva na bezplatnú prepravu tovaru na strane kupujúceho zaplatiť minimálnu celkovú kúpnu cenu prepravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní internetové obchodu. V prípade čiastočného odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho, nedosahuje minimálnu sumu potrebnú pre vznik nároku na bezplatnú dopravu podľa predchádzajúcej vety, nárok kupujúceho na bezplatnú dopravu zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dopravu tovaru.
11. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v odoslanej objednávke sa  predávajúcim považujú za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí  objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke.

12. Predávajúci je oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či  prostredníctvom elektronickej pošty).

13.   Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená  doručením prijatia objednávky
(akceptáciou) kupujúcemu. Prijatie objednávky zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Predávajúci si  tiež vyhradzuje  právo  odmietnuť objednávku kupujúceho, najmä v prípade dočasnej alebo trvalej nedostupnosti tovaru alebo v prípade existencie neuhradeného splatného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu. O zamietnutí objednávky informuje  predávajúci kupujúceho rovnakým spôsobom ako o prijatí objednávky.

14. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

III.
Cena tovaru a platobné podmienky
1.Cenu tovaru a náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený u FIO Banky ,číslo účtu : 2500926300/2010 pre platby v Kč a (IBAN) CZ72 2010 0000 0024 0092 6303,SWIFT FIOBCZPPXXX pre platby v EUR, ďalej len „účet predávajúceho)
c) bezhotovostne platobnou kartou,
d) bezhotovostne on-line prevodom,
e) bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány
    
2.Spolu s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, rozumie sa ďalej ako kúpna cena i náklady spojené s balením a dodávkou tovaru

3.Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu s výnimkou prípadov opísaných v ustanovení ods. 4 veta druhá a ods.6 tohto článku, ktoré upravujú povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.V prípade platby na dobierku alebo vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uvádzať variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený  pri pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho.

6.Predávajúci je oprávnený ,najmä v prípade, že  kupujúci nepotvrdí objednávku v súlade s čl.  II.ods. 12 VOP, požadovať  úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.  Ustanovenie § 2119 ods.1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

7.Zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

8.Na kúpnu cenu a iné platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

9.V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru presahujúceho 15 dní je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV.
Dodanie tovaru.
1. Ak je pri tovare uvedený „sklad“ odošle predávajúci tovar kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V ostatných prípadoch dodá predávajúci tovar kupujúcemu v dodacej lehote uvedenej pre každý tovar, alebo v dodacej lehote, ktorú predávajúci oznámi kupujúcemu na požiadanie. V prípade bezhotovostnej platby je pre začiatok behu dodacej lehoty rozhodujúci deň, keď kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v plnej výške.
2. V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu okamihom odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho. V prípade kupujúceho, ktorý je nepodnikajúcou fyzickou osobou (ďalej len „spotrebiteľ“), je povinnosť predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu splnená až vtedy, keď je tovar dodaný kupujúcemu 
4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke alebo kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek  nedostatkov to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiaceho  o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
6. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
7. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a ako dlho
trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich  vyplývajúce uplatniť. To neplatí, ak je kupujúcim podnikateľ a uzatvorená kúpna zmluva sa týka jeho podnikateľskej činnosti. 
8. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote v dôsledku porušenia svojej povinnosti, predávajúci je  oprávnený po tom, ako kupujúceho upozorní e-mailom a poskytne mu dostatočnú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na márne dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti zo strany kupujúceho je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja tovaru.
9. Ak je kupujúci v omeškaniach s úhradou akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu, predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávku už objednaného tovaru, a to až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúcim.
                                                                 


V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

A. Kupujúci – právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby
Kupujúci  je oprávnený od kúpnej zmluvy o predaji tovaru odstúpiť v prípadoch a  za podmienok upravených v občianskom zákonníku, najmä v ustanoveniach §§ 2002,2106 ad. občianskeho zákonníka.
B.    Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“)
1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,ktorý bol po dodaní vzhľadom k svojej povahe nenávratne zmiešaný s iným tovarom a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po ich porušení kupujúcim
2. Ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcom odstavci alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má spotrebiteľ v súlade s ustanovením  § 1829 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme tovar, alebo:
a) posledný kus tovaru, ak si spotrebiteľ v jednej objednávke objedná viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,
(b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
(c) prvá dodávka tovaru, ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru po dohodnutú dobu
3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcom odstavci. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže  spotrebiteľ použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý sa nachádza vo webovom rozhraní internetového obchodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať predávajúcemu aj písomne na adresu prevádzkarne predávajúceho (doručovacia adresa uvedená v článku IX. VOP) alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@silvego.cz. Pre urýchlenie vybavenia uplatneného práva na odstúpenie od zmluvy je vhodné, aby spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, názov a kód tovaru, dátum objednávky a dátum prevzatia tovaru, číslo daňového dokladu, ak bol vystavený, a bankové spojenie.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar spotrebiteľ zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, ibaže by mu predávajúci ponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Aby sa pri vrátení tovaru predišlo prípadnému poškodeniu tovaru počas prepravy, je vhodné tovar vrátiť v pôvodnom obale.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto písmena vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom iným spôsobom, len ak s tým spotrebiteľ súhlasí a spotrebiteľovi nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr ako predávajúci tovar dostane, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar bol predávajúcemu zaslaný späť, podľa toho, čo nastane skôr.

6. Ak sa s tovarom pred jeho vrátením zaobchádzalo inak, než je potrebné k tomu aby sa spotrebiteľ mohol oboznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, zodpovedá spotrebiteľ za zníženú hodnotu tovaru a predávajúci je oprávnený požadovať od spotrebiteľa náhradu za zníženú hodnotu tovaru. Nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
7. Ak je spotrebiteľovi spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a spotrebiteľ je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu. Darčekom sa rozumie aj darčeková krabička na šperk.
8. V prípadoch, kedy má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený spotrebiteľom.
C. Vrátenie alebo výmena nepoužitého a nepoškodeného tovaru
1.Ak tovar nevykazuje známky používania, opotrebovania alebo poškodenia a ak nejde o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (pozri písm. B. ods. 1 tohto článku), kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 60 dní odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar,alebo:
a) posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná viacero kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
(b) poslednú položku alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
(c) prvá dodávka tovaru, ak sa v zmluve stanovuje pravidelné dodávanie tovaru počas dohodnutého obdobia.

2.Na práva a povinnosti účastníkov pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odstavca  sa primerane uplatňujú ustanovenia uvedené  v písm. B. tohto článku.
3.Na základe požiadavky kupujúceho a so súhlasom predávajúceho možno po odstúpení od zmluvy podľa ods.1 tohto písmena vymeniť vrátený tovar za tovar rovnakého druhu a inej veľkosti alebo  za tovar iného druhu. Ak je kúpna cena vráteného tovaru vyššia ako kúpna cena novo dodaného tovaru, predávajúci  zaplatí kupujúcemu rozdiel v súlade s postupom uvedeným v písm. B.ods.5 tohto článku. Ak je kúpna cena vráteného tovaru nižšia ako kúpna cena novo dodaného tovaru, kupujúci uhradí tento rozdiel jedným zo spôsobov uvedených v čl. III VOP.

VI.
Práva z chybného plnenia

A. Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a vyhotovenie nie sú dohodnuté, je predávajúci povinný plniť v kvalite a vyhotovení zodpovedajúcom účelu zrejmému zo zmluvy; inak na obvyklý účel. Ak sa kvalita alebo vyhotovenie určuje na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy, vec musí kvalitou alebo vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe.
2. Kupujúci je povinný tovar prezrieť alebo zabezpečiť jeho prehliadku bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovar.
3. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa vada prejaví neskôr. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá sa prejaví neskôr, ak ju spôsobil porušením svojej povinnosti.
4. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec je bez vád, alebo ak vadu zakryl podvodom. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia ani vtedy, ak ide o vadu ktorú sám spôsobil.
5. Pri predávanom použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady odpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na výmenu takéhoto tovaru má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru alebo na vady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, poškodením tovaru treťou osobou, vplyvom vyššej moci alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
6. Ak kupujúci zistí vadu, je povinný oznámiť predávajúcemu povahu tejto vady bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil alebo pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť mal. Ak tak kupujúci v tejto lehote neurobí, právo zo odpovednosti za vady zaniká.
7. S výnimkou prípadov, kedy je na vykonanie opravy určená iná osoba, uplatňuje kupujúci práva z vadného plnenia u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo aj v sídle predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne  uplatniť  najmä osobne na adrese Trutnov, Komenského 821, PSČ 541 01, telefonicky na čísle +420 725 777 007 alebo e-mailom na adrese obchod@silvego.cz.
8. Kupujúci uplatní vadu tovaru u predávajúceho (alebo u osoby určenej na opravu podľa písm. B ods. 7 tohto článku) písomne alebo e-mailom na  adresu elekronickej pošty predávajúceho. V uplatnení vady kupujúci uvedie najmä svoje kontaktné údaje, presné označenie tovaru, presný popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci je tiež povinný preukázať nákup tovaru. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len v prípade, ak kupujúci požadoval odstránenie vady a vada sa ukáže ako neopraviteľná. Tovar musí byť zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu, a pri preprave na vybavenie reklamácie musí byť čistý a kompletný. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu (alebo k osobe poverenej opravou podľa písmena B bodu 7 tohto článku) hradí kupujúci.
9. Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami § 2106 a 2107 Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia kúpnej zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
10. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní tohto práva. Ak sa však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej sa musí vada reklamovať, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
12. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.
13.Predávajúci poskytuje na tovar 24-mesačnú záruku na kvalitu, s výnimkou použitého tovaru. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po túto dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúcemu vznikne právo zo záruky, predávajúci uspokojí kupujúceho nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia tým, že vec opraví alebo dodá kupujúcemu novú vec bez vád.

B. Práva z chybného plnenia patriace spotrebiteľovi, podmienky reklamácie tovaru

1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi najmä za to, že tovar:
a) zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam
b) je vhodný na účel, na ktorý ho spotrebiteľ požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil
c) sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na používanie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu
3. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že okrem dohodnutých vlastností:
(a) tovar je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, i s prihliadnutím na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v danom odvetví, ak technické normy neexistujú,
(b) tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže spotrebiteľ primerane očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že o ňom nevedel alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, ako bolo vykonané, alebo že nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe, (c) tovar sa dodáva s  príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, a
(d) tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo predlohe, ktorú predávajúci poskytol spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy.
4. Ustanovenia predchádzajúceho odstavca sa neuplatnia v prípade, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil spotrebiteľa, že určitá vlastnosť veci je odlišná, a spotrebiteľ s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
5.  Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí, ibaže to vylučuje povaha tovaru alebo vada. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemôže tovar používať, ak spotrebiteľ vadu oprávnene vytkol. Spotrebiteľ  môže vytknúť vadu, ktorá sa prejaví na tovare v lehote dvoch rokov od prevzatia tovaru a v prípade predaja použitého tovaru v lehote jedného roka od prevzatia tovaru.  
6. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach vyplývajúcich z vadného plnenia.
7. Vadu možno vytknúť predávajúcemu. Ak je však na vykonanie opravy v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom k spotrebiteľovi určená iná osoba, spotrebiteľ vytkne vadu tomu,kto je určený  na vykonanie opravy.
8. Spotrebiteľ nemá právo z vadného plnenia, ak spotrebiteľ sám vadu spôsobil.
9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia reklamácie spotrebiteľom, obsah reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný spotrebiteľom a kontaktné údaje spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. Písomné potvrdenie zašle predávajúci alebo iná osoba určená predávajúcim, kupujúcemu na jeho elektronickú adresu.
10. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriešená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
11. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
12.Ak má vec vadu, spotrebiteľ môže požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je možný alebo je v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre spotrebiteľa. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.
13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobil spotrebiteľovi značné ťažkosti, s prihliadnutím na povahu tovaru a účel, na ktorý spotrebiteľ tovar zakúpil. Predávajúci je povinný prevziať tovar na odstránenie vady na vlastné náklady. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar v primeranej lehote po tom, čo ho predávajúci informoval o možnosti prevzatia tovaru po oprave, má predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie tovaru vo výške .............10,- Kč za každý deň uskladnenia.
14. Spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
(a) predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s predchádzajúcim odstavcom
b) sa vada opakuje (v prípade tretej reklamácie tej istej vady),
(c) vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
(d) z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa.
Ak je vada tovaru nevýznamná, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy; má sa za to, že vada tovaru nie je nevýznamná.
15. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru alebo po tom, čo mu spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal.

VII.
Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení a
ukladanie cookies
1. Osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, poskytnuté predávajúcemu na základe kúpnej zmluvy, bude predávajúci spracovávať v súlade s právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovaním  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "nariadenie GDPR") a zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov.
2. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR v súvislosti  so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci  prostredníctvom zvláštneho  dokumentu.
3. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
4. Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci môže svoj súhlas so zasielaním takýchto informácií a obchodných oznámení odvolať a to oznámením zaslaným emailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho, ktorú predávajúci na tento účel kupujúcemu poskytol. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely zasielania informácií a obchodných oznámení prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
5. Svoje zákonné povinnosti týkajúce sa prípadného uloženia tzv. cookies na zariadenie kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 

VIII.
Riešenie sporov
1. Na prejedanie prípadných sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je daná právomoc súdov Českej republiky.
2. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 634/1992 Zz. o ochrane spotrebiteľa právo  na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
3. Na on-line riešenie sporov medzi predávajúcim  a spotrebiteľom je možné použiť platformu  on-line riešenia sporov, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Európské spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 ,internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online  a o zmene  nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
4. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho.
5. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo na štátny dozor. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v rámci vymedzenej pôsobnosti okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

IX.
Záverečné dojednania
1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
2. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vyplývajúcu z kúpnej zmluvy na tretiu osobu.
3.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení  § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
4.  Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
6. Zmluvným stranám možno doručovať na ich elektronickú adresu.
7. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
8. Vybavovanie   stažností  spotrebiteľov  zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho obchod@silvego.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa na elektronickú adresu spotrebiteľa. Žiadne iné pravidlá vybavovania sťažností predávajúci nestanovuje.

9. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Veľké Svatoňovice č. p. 400, PSČ 542 35, doručovacia adresa: Trutnov, Komenského 821, PSČ 541 01, adresa elektronickej pošty: obchod@silvego.cz, telefonický kontakt: +420 725 777 007. Predávajúci neposkytuje iný prostriedok online komunikácie.

                                                                                                                                                                           X.Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 20.4.2023.
 


zavrieť

Prihlásenie pomocou e-mailu

Zabudli ste heslo?

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.