B2B veľkoobchod

Kôš

(0)
Zavřít

V košíku nemáte žiadny tovar.

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
obchodnej spoločnosti
SILVEGO s.r.o.
IČO: 04244028
so sídlom Velké Svatoňovice č.p. 400, PSČ 542 35
zapísané do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Hradci Králové,
oddiel C, vložka č. 46899
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu, umiestného na webovej stránke

www.silvego.sk

I.
Úvodné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č.89/2012 Zz., Občianský zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo  na základě kúpnej zmluvy uzatváranej medzi spoločnosťou SILVEGO s.r.o.,IČO 042 44 028, so sídlom Velké Svatoňovice č.p.400,PSČ 542 35,ako predajcom( ďalej len „predávajúci“) a treťou stranou ( ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho , který sa prevádzkuje na internetovej  stránke www.silvego.sk ( ďalej len „internetový obchod“).
 2. Predávajúci a kupujúci môžu v kúpnej zmluve upraviť svoje vzájomné práva a povinnosti odchylne od týchto VOP. Odchylné  dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
 3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpná zmluva a VOP sú vyhotovené v českom jazyku.Kúpnu zmluvu možno  uzavrieť v  českom jazyku.
 4. Text VOP môže predávajúci meniť alebo  dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti ,ktoré  vznikli počas účinnosti  predcházajúceho znenia VOP.

II.
Užívateľský účet, objednávka tovaru,
uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke internetového obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívatelského rozhrania. Zo svojho užívatelského rozhrania môže kupujúci vykonávať  obstarávanie tovaru (ďalej len „ užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať  objednávky tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu.
 2. Při registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.Údaje uvedené kupujúcim v užívatelskom účte a pri objednávaní tovaru sa predávajúcim považujú za správne.
 3. Prístup k užívatelskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť  o informáciach potrebných  na prístup do jeho užívateľského účtu.Kupujúci nie je oprávnený povoliť  používanie užívateĽského úču tretím stranám.
 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet,  najmä ,ak kupujúci nevyužíva  svoj užívateľský účet dlhšie jako 24 mesiacov ,alebo  ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( vrátane VOP).
 5. Kupujúci berie na vedomie,že užívateľský účet nemusí byť  nepretržite dostupný, najmä s vzhľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho,prípadne potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích strán.
 6. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci  objednávkový formulár  vo webovom rozhraní internetového obchodu.Objenávkový formulár  obsahuje najmä informácie o:
 7. kupujúcom vrátane kontaktných údajov,najmä e-mailovej adresy(ak je kupujúci pri objednávaní tovaru prihlásený pod jeho  užívateľským účtom, identifikačné údaje kupujúceho  sa vyplnia automaticky).
 8. druhu  a množstve objednaného tovaru ( objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania internetového obchodu),
 9. miesto dodávky,ak je odlišné od sídla alebo bydliska kupujúceho,
 10. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,
 11. podrobnosti požadovaného  spôsobu doručenia zadávaného tovaru a
 12. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 

 1. Neúplnosť či nepresnosť objednávky nemá za následok jej neplatnosť,voči predávajúcemu je však účinná až jej doplnením či opravou.
 2. Každá  prezentácia uvedená v internetovom obchode je informatívna a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu  sa tohto tovaru.Ustanovenie § 1732 ods.2 občianského zakonníka sa neuplatňuje.
 3. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov .Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov na balenie a dodanie  tovaru, ktoré sú uvedené samostatne. Ceny tovarov ostávajú v platnosti, pokiaľ  sú zobrazené  vo webovom rozhraní internetového obchodu.Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne stanovených podmienok.Predávajúci si vyhradzuje možnosť opravy zjavnej chyby v informáciách o tovare
 4. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených  s balením a dodaním  tovaru.Informácie o nákladoch spojených s balením  a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia  len v prípadoch,keď sa tovar doručuje   na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Náklady spojené s balením a dodaním  tovaru do iného štátu   sa dohodnú individuálne a pripočítajú sa k cene tovaru. V prípade,že predávajúci ponúka prepravu tovaru bezplatne ,je podmienkou  vzniku práva na bezplatnú prepravu tovaru na strane kupujúceho zaplatiť  minimálnu  celkovú  kúpnu  cenu  prepravovaného tovaru  vo výške stanovenej vo webovom rozhraní internetové obchodu. Ak kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kupná cena tovaru,pri ktorom kupujúci neodstúpil, ,nedosiahne minimálnu výšku,potrebnú na vytvorenie  práva na prepravu tovaru bezplatne podľa  predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na prepravu tovaru bezplatne zaniká a kupujúci je povinný dopravu   tovaru predávajúcemu  uhradiť.
 5. Pred odoslaním objednávky predavájúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje,ktoré do objednávky kupujúci vložil,a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky.Údaje uvedené v odoslanej objednávke sa  predávajúcim považujú za správne.Predávajúci bezodkladne po prijatí  objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho,uvedenú  v uživateľskom účte alebo v objednávke.
 6. Predávajúci je oprávnený   v závislosti od povahy objednávky ( množstvo tovaru,výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatečné potvrdenie objednávky( napríklad písomne či  prostredníctvom elektronickej pošty).
 7. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená  doručením prijatia objednávky (akceptáciou) kupujúcemu.Prijatie objednávky zašle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou,a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.Prijatie ponuky  s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.Predávajúci si  tiež vyhradzuje  právo  odmietnuť objednávku kupujúceho , najmä v prípade dočasnej alebo trvalej nedostupnosti tovaru alebo v prípade existencie neuhradeného splatného zaväzku kupujúceho voči predávajúcemu. O zamietnutí objednávky informuje  predávajúci kupujúceho rovnakým spôsobom ako o prijatí objednávky.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní  kúpnej zmluvy.Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie,náklady na telefónne hovory,a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

III.
Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s balením a prepravou tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

 

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vedený u FIO Banky ,číslo účtu : 2500926300/2010 pre platby v Kč a (IBAN) CZ03 2010 0000 0025 0092 6300,SWIFT FIOBCZPPXXX pre platby v   EUR,ďalej len „účet predávajúceho)
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne on-line prevodom,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány
 1. Spolu s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak,rozumie sa ďalej ako kúpna cena i náklady spojené s balením a dodávkou tovaru
 2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho preddavok alebo inú podobnú platbu s výnimkou prípadov opísaných v ustanovení ods. 4 veta druhá a ods.6 tohto článku,ktoré upravujú povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 3. V prípade platby na dobierku alebo vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmlouvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uvádzať variabilný symbol platby.V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený  při pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený ,najmä v prípade, že  kupujúci nepotvrdí objednávku v súlade s čl.  II.ods. 12 VOP,požadovať  úhradu celej kúpnej ceny ešte před odoslaním tovaru kupujúcemu.  Ustaovnie § 2119 ods.1 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
 6. Zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 7. Na kupnú cenu a iné platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru.Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru ppresahujúceho 15 dní je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV.
Dodanie tovaru

 1. Ak je pri tovare uvedený „sklad“ odošle predávajúci  tovar kupujúcemu  najneskôr do dvoch pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V ostatných prípadoch dodá predávajúci tovar kupujúcemu   v dodacej lehote uvedenej pre každý tovar  alebo v dodacej lehote,ktorú predávajúci oznámi  kupujúcemu na požiadanie. V prípade bezhotovostnej platby je pre začiatok behu dodacej lehoty rozhodujúci deň, keď kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu tovaru v plnej výške.
 2. Ak sa druh dopravy zadá na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatečné náklady spojené s týmto druhom dopravy.
 3. Ak je predávajúci  podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu okamihom odovzdania tovaru prvému prepravcovi na  prepravu pre kupujúceho. V prípade kupujúceho ,ktorý  je nepodnikajúcou fyzickou  osobou (ďalej len„spotřebiteľ“),je povinnosť predávajúceho  odovzdať tovar kupujúcemu splnená až po odovzdaní  tovaru kupujúcemu.
 4. V prípade, že je  z dôvodov na strane kupujúceho potřebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom,ako je uvedené  v objednávke alebo kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Při preberaní   tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek  nedostatkov to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu ,svedčiaceho  o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Kupujúci je povinný preskúmať  tovar podľa možností čo najskôr po prechode  nebezpečenstva škody na tovar a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
 7. Ak o to  kupujúci požiada ,potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu  a ako dlho trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môze kupujúci práva z nich  vyplývajúce uplatniť. To neplatí,ak je kupujúcim  podnikateľ a uzatvorená kúpna zmluva sa týká jeho podnikateľskej činnosti.
 8. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote v dôsledku porušenia svojej povinnosti,predávajúci je  oprávnený po tom,ako kupujúceho upozorní e-mailem a poskytne mu dostatočnú primeranú lehotu na prevzatie tovaru,tovar vhodným sposobom predať.Náklady na marné dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti  zo strany kupujúceho je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja tovaru.
 9. Ak je kupujúci v omeškaniach s úhradou akéhokoľvek zaväzku voči predávajúcemu ,predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávku  už objednaného tovaru,a to až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúcim.

V.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci – právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby       Kupujúci  je oprávnený od kúpnej zmluvy o predaji tovaru odstúpiť v prípadoch a  za podmienok upravených v občianskom zákonníku,najmä v ustanoveniach §§ 2002,2106 ad. občianského zákonníka.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ(ďalej len „spotřebiteľ“)

 

 1.  Spotrebiteľ berie na vedomie,že podľa ustanovenia § 1837 Občianského zákonníka nemožno okrem  iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru,ktoré bolo upravené podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru,ktorý bol po dodání nenávratne zmiešaný s iným tovarom a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale,ktoré spotebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť .
 2. Ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcom odseku  alebo o iný prípad,keď nemožno  od kúpnej zmluvy odstúpiť,má spotřebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 odst. 1 Občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť ,a to do 14 dní od prevztia tovaru alebo prevzatia poslednej dodávky tovaru ,ak je predmetom kúpnej zmluvy viacero druhov tovaru alebo dodania viacerých  častí. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zasiela  predávajúcemu v lehote uvedenej v predcházajúcej vete. Na  odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý  predávajúcim ,nachádzajúci sa vo webovom rozhraní internetového obchodu.Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotřebiteľ zaslať predávajúcemu aj písomne na adresu prevádzkarne predávajúceho(adresa na  doručovanie uvedená v čl. IX. VOP) alebo e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@silvego.cz. V odstúpení od zmluvy je spotřebiteľ povinný uviesť číslo objednávky,názov a kód tovaru,dátum objednávky a dátum prevzatia tovaru,číslo daňového dokladu,ak bol vydaný a bankové spojenie.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predcházajúceho odseku sa  kúpna zmluva od začiatku ruší.Tovar musí spotřebiteľ vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.Ak spotřebitel odstúpi od kúpnej zmluvy, spotřebitel znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade,ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovou cestou.Spotrebiteľ vráti predávajúcemu tovar v pôvodnom obale.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods.2 tohto  písmena  predávajúci vráti  prostriedky prijaté od spotrebiteľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom rovnakým spôsobom,akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť transakcie poskytnuté spotrebiteľom iným spôsobom len vtedy,ak  s tým spotřebiteľ súhlasí a nevzniknú tým spotrebiteľovi ďalšie náklady.Ak spotřebiteľ  odstúpi od kúpnej zmluvy,predávajúci  nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky spotrebiteľovi skôr,ako mu spotřebitel tovar vráti alebo preukáže,že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Ak bolo s tovarom pred jeho vrátením nakladané   inak jako je potrebné  nakladatˇs ním  vzhľadom na jeho povahu  a charakteristiky, spotřebitel zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru a predávajúci je oprávnený uplatniť voči spotrebiteľovi nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru.Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Ak sa spoločne s tovarom poskytne  spotrebiteľovi darček, zmluva o darovaní  medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa uzavrie  s  podmienkou,že ak spotřebitel upustí od kúpnej zmluvy ,zmluva o darovaní v súvislosti s takýmto darčekom prestane byť účinná a spotřebitel je povinný vrátiť darček spolu s tovarom predávajúcemu.
 7. V prípadoch ,keď má spotřebiteľ v súlade s ustanoveniami § 1829 ods.1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť,a to až do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takom prípade predávajúci  vráti spotrebiteľovi prijaté peniaze bez zbytočného odkladu,a to bezhotovostne na účet určený spotrebiteľom.

C.   Vrátenie alebo výmena nepoužitého a nepoškodeného tovaru

 1.  Ak tovar nevykazuje žiadne známky použitia,opotrebovania alebo poškodenia prípad,a ak nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy  (pozri písm.B ods.1 tohto článku), je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia  dôvodu do  60 dní od prevzatia tovaru alebo prevzatia poslednej dodávky tovaru,ak je predmetom kúpnej zmluvy viacero druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí.
 2. Na práva a povinnosti účastníkov pri odstúpení od kúpnej zmlouvy podľa predchádzajúceho odseku  sa primerane uplatňujú ustanovenia uvedené  v písm. B. tohto článku.
 3. Na základe požiadavky kupujúceho a so súhlasom predávajúceho možno po odstúpení od zmluvy podľa ods.1 tohto písmena vymeniť vrátený tovar za tovar rovnakého druhu a inej veľkosti alebo  za tovar iného druhu.Ak je kúpna cena vráteného tovaru vyššia ako kúpna cena novo dodaného tovaru,predávajúci  zaplatí kupujúcemu rozdiel v súlade s postupom uvedeným v  písm B.ods.4 tohto článku.Ak je kúpna cena vráteného tovaru nižšia ako kúpna cena novo dodaného tovaru, kupujúci  uhradí tento rozdiel jedným zo spôsobov uvedených v čl. III VOP.

VI.
Práva z chybného plnenia
A.    Všeobecné ustanovenia

 1.  Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,kvalite a prevedení.Ak sa kvalita a prevedenie nedojednajú, predávajúci  plní v kvalite a  vykonanie vhodné na  účel ,který je uvedený v zmluve ,inak pre účel obvyklý. Pri určovaní kvality alebo vykonania podľa zazmluvnenej vzorky alebo návrhu  musí vec kvality alebo vykonania zodpovedať vzorke alebo predlohe.
 2. Kupujúci je povinný tovar prezrieť alebo zabezpečiť  jeho prehliadku bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovar.
 3. Predávajúci zodpovedá za chybu ,ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho,aj keď sa chyba prejaví neskôr.Predávajúci zodpovedá i za neskôr vzniknutú chybu,ak ju spôsobil porušením svojej povinnosti.
 4. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia ,ak ide o chybu ,ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení  zmluvy.To neplatí ,ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že je vec bez chýb,alebo ak chybu zastrel   lstivo.Kupujúci tiež nemá práva z chybného plnenia ,ak  ide o chybu , o ktorej kupujúci pred prevzatím  tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
 5. V prípade predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho použitia alebo opotrebovania.Pri veciach  predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu ,pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.Namiesto práva na výmenu takéhoto tovaru má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.Zodpovednosť za chyby sa tiež nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobeného bežným používáním alebo na chyby spôsobené nedodržaním návrhu na použitie,poškodením tovaru treťou osobou, vplyvom vyššej moci alebo,ak to vyplýva z povahy tovaru.
 6. Ak kupujúci zistí chybu  ,je povinný oznámiť predávajúcemu povahu takejto vady bez zbytočného odkladu po tom,ako chybu  zistil alebo ju mal pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť .Ak tak neurobí kupujúci v tejto lehote,právo z zodpovednosti za chyby  zaniká.
 7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky( pozri na  adresu  predávajúceho na  doručovanie),v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom  na sortiment predávaného tovaru,prípadne aj v sídle predávajúceho.
 8. Kupujúci uplatní chybu  tovaru na  predávajúceho ( alebo osobu  určenú na opravu podľa písmena B ods.5 tohto článku) písomne alebo e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho. V uplatnení chyby uvedie kupujúci najmä svoje kontaktné údaje,presné označenie tovaru,presný opis chyby a požiadavku na spôsob riešenia  reklamácie.Kupujúci je tiež povinný preukázať nákup tovaru.Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu,aké právo si vybral  pri notifikácii chyby,alebo bez zbytočného odkladu po notifikácii chyby.Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len v prípade,ak kupujúci žiadal opravu vady a chyba sa ukáže byť nenapraviteľná.Tovar musí byť pri preprave na vybavenie reklamácie zabalený vo vhodnom obale,aby nedošlo k jeho poškodeniu,musí byť čistý a kompletný.Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru predávajúcemu (alebo osobe určenej na opravu podľa písmenaB ods.5 tohto článku) hradí kupujúci.
 9. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadia ustanoveniami §§2106 a 2107 Občianskeho zákonníka.Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia kúpnej zmluvy včas,má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 10. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavování reklamácie e-mailom na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 11. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu nákladov,ktoré vznikli účinne pri uplatňovaní práva .Ak však právo na náhradu  neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej  je potrebné vytknúť chybu,súd právo neprizná ,ak predávajúci namietne,že právo  na náhradu nebolo uplatnené včas.
 12. Ak kupujúci predávajúcemu vytkol chybu tovaru oprávnene, lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná lehota neuplynie počas obdobia , počas ktorého  kupujúci nemôže chybný tovar používať.
 13. Predávajúci poskytuje na tovar záruku za kvalitu v trvaní  24 mesiacov, s výnimkou tovaru použitého.Zárukou za kvalitu  sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude  počas tohto obdobia spôsobilý  na  použitie na bežné účely alebo že si zachová bežné vlastnosti.

 

B.   Práva z chybného plnenia patriace spotrebiteľovi, podmienky reklamácie tovaru

 •  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občianského zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a doplnení).
 • Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi ,že tovar pri prevzatí nemá    chyby.     Najmä predávajúci  zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase ,keď spotrebiteľ tovar prevzal:
 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli ,a ak neexistuje  dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci  alebo výrobca opísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával vzhľadom  na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. tovar je vhodný na účely, ktoré predávajúci uvádza alebo na  ktoré  sa tovar tohto druhu bežne používá,
 3. tovar zodpovedá kvalite  alebo vyhotoveniu predpísanej vzorky alebo predlohe,ak bola kvalita alebo predloha určená na základe dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. tovar je  v zodpovedajúcom množstve,miere alebo hmotnosti a
 5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov

 

 •  Ak sa chyba prejaví do  šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom  tovare do 24 mesiacov od prevzatia  a v prípade predaja použitého spotrebného tovaru do 12 mesiacov od prevzatia.
 •  Ak o to požiada spotrebiteľ,predajca mu potvrdí  písomnou formou, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti chybného plnenia.Predávajúci má povinnosť z chybného plnenia aspoň v takom rozsahu,v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno,sídlo a identifikujúci údaj,prípadne aj ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti.Potvrdenie sa môže nahradiť dokladom o kúpe tovaru ,ktorý obsahuje uvedené údaje.
 •  Ak sa v potvrdení  uvedenom v predchádzajúcom odseku tohto článku uvádza iná osoba určená na opravu tovaru, ktorá je na  mieste predávajcu alebo na mieste pre kupujúceho bližšie, spotrebiteľ môže uplatniť právo na opravu na toho ,kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim  a spotrebiteľom pri kúpe veci.
 •  Právo z chybného plnenia spotrebiteľovi neprináleží,ak spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel, že má tovar chybu,alebo ak spotrebiteľ chybu  sám spôsobil.
 • Lehota na vykonanie reklamácie uplynie odo dňa odovzdania alebo doručenia tovaru predávajúcemu alebo na  miesto určené na opravu.Predávajúci je povinný vydaťspotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom,kedy spotrebiteľ právo uplatnil,čo je obsahom reklamácie a aký spôsob riešenia reklamácie spotrebiteľ požaduje: ako aj  potvrdenie o dátume  a spôsobe  vykonania reklamácie,vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania,prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.Písomné potvrdenie zašle predávajúci ,prípadne iná osoba určená predávajúcim,kupujúcemu na jeho elektronickú adresu.
 •  Predávajúci je povinný bezodkladne,najneskôr do 3 pracovných dní,rozhodnúť o reklamácii. Do tejto lehoty sa nezapočítává čas zodpovedajúci  druhu tovaru potrebnému na odborné  posúdenie chyby.Reklamáciu,vrátane odstránenia chyby, predávajúci  vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia,ak sa predávajúci so spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva,ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.
 • V prípade že má tovar chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá,má spotrebiteľovi nárok na bezplatné odstranenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb,vymeniť  jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade,že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
 • Ak to nie je neúmerné  povahe vady  ,najmä ak vadu nie je možné odstraniť bez zbytočného odkladu, spotrebiteľ  môže požadovať dodanie novej veci bez chyby alebo novej súčasti bez chyby, ak sa chyba týká len tejto súčasti.
 • Právo na dodanie nového tovaru ,alebo výmenu súčiastok má spotrebiteľ aj v prípade odstrá niteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave (tretia reklamácia pre rovnakú chybu) alebo pre vätší  počet chýb( najmenej tri chyby súčasne).
 • Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná alebo spotrebiteľ nemôže tovar riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre viac chýb, spotrebiteľovi patrí právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VII.
Ochrana osobných údajov,zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 1. Osobné údaje kupujúceho ,ktorý je fyzickou osobou,poskytnuté  predávajúcemu na základe kúpnej zmluvy,bude predávajúci spracovávať v súlade s právnymi predpismi ,najmä s nariadením Evrópského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na  spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 110/2019 Zz. o spracovaní osobných údajov.
 2. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR v súvislosti  so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o kúpnej zmluve a na  účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci  prostredníctvom osobitného dokumentu.
 3. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.
 4. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č.480/2004 Zz.,o niektorých  službách informačnej spoločnosti ,so zasielaním informácií týkajúcichc sa tovaru ,služieb alebo podnikom predávajúcim  na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.Kupujúci môže odvolať súhlas so zasielaním týchto informácií a obchodných oznámení oznámením zaslaným e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho ,alebo  na adresu elektronickej pošty predávajúceho,ktorú predávajúci  oznámi kupujúcemu na tento účel.Svoju informačnú povinnos voči kupujúcemu v zmysle  čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania informácií a obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 5. Svoje zákonné povinnosti  týkajúce sa prípadného uloženia  tzv. cookies na zariadenie kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

VIII.
Riešenie sporov

 1. Na prejednanie prípadných sporov vyplývajúcichc z kúpnej zmluvy je daná  právomoc súdov Českej republiky.
 2. Spotrebiteľ má podľa zákona č. 634/1992 Zz.o ochrane spotrebiteľa právo  na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia ,so sídlom Štěpánská 567/15,120 00  Praha 2,IČ:000 20 869,internetová adresa https: //adr.coi.cz/ cs.
 3. Na on-line riešenie sporov medzi predávajúcim  a spotrebiteľom je možné použiť platformu  on-line riešenia sporov,ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Európské spotrebiteľské centrum Česká republika,so sídlom Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2,internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenie Európského parlamentu a Rady(EÚ)č. 524/2013 z  21. mája 2013 o riešení spotrebiteĺských sporov online  a o zmenea doplnení nariadenia (ES)č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začíná výlučne na návrh spotrebiteĺa,a to len v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo.Návrh možno  podať  najneskôr do 1 roka od dátumu,keď spotřebiteľ uplatnil svoje právo ,ktoré je predmetom sporu , u predávajúceho  prvýkrát.
 5. Dohľad nad dodržiavanímm povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

IX.
Záverečné dojednania

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci,ktorý je spotrebiteľom zbavený ochrany,ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno  zmluvne odchýliť ,a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak uplatnila v súlade s ustanoveniami  článku .6 ods.1 Nariadenie Európského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky ( Rím I).
 2. Kupujúci  nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vyplývajúcu  z kúpnej zmluvy na tretiu stranu.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianského zákonníka.
 4. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods.2 Občianského zákonníka.
 6. Zmluvným stranám sa môže doručiť  na ich elektronickú adresu .
 7. Ak je určité ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné,alebo sa  stane takýmto , namiesto neplatných ustanovení sa prijme  ustanovenie,ktorého zmysel sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu . Neplatnosť  alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na  platnosť ostatných ustanovení.
 8. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@silvego.sk. Informácie o vybavovní  sťažnosti  spotrebiteľa zašle predávajúci  na elektronickú adresu spotrebiteľa.
 9. Kontaktné údaje predávajúceho:adresa na  doručovanie Trutnov,Komenského 821,PSČ 54101,adresa elektronickej pošty obchod@silvego.sk, telefónny kontakt: + 420  725 777 007.
 10. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť  1.4.2022

Žádné viditelné produkty

zavrieť

Prihlásenie pomocou e-mailu

Zabudli ste heslo?

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.